Butterfly!

27 tekstów – auto­rem jest But­ter­fly!.

Je­dyne cze­go z dnia na dzień boję się co­raz bar­dziej jest MIŁOŚĆ , boję się ,że zniszczy ona cały mój świat , że znik­nie równie szyb­ko , jak się po­jawiła , zos­ta­wiając ból i łzy płynące po policzkach... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 września 2014, 21:33

Nie zda­wałam so­bie spra­wy , że tęskno­ta tak bar­dzo bo­li... Pa­raliżuje ona mo­je codzien­ne życie , nie mogę spać , jeść , myśleć o niczym in­nym ani ni­kim in­nym , niż o [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 września 2014, 20:12

Miałam nadzieję , że gdy tyl­ko wy­siądę , z po­ciągu uj­rzę Twoją twarz - my­liłam się... Później liczyłam na to ,że cze­kasz w jed­nym z aut na par­kingu - także po­pełniłam błąd [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 września 2014, 21:26

Widzę , jes­teś co­raz bliżej , naj­pierw zauważam Two­je oczy i za­tapiam się w Twoim spoj­rze­niu ,nag­le dos­trze­gam Twój uśmiech tak piękny i szcze­ry , a później jes­teś co­raz bliżej , pra­wię chwy­tam Cię za rękę .... To tyl­ko sen ... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 września 2014, 22:37

Każda wiado­mość przyb­liża mnie do Ciebie , kaz­dy uśmiech spra­wia ,że jes­tem co­raz bliżej , kaz­dy ko­lej­ny sen nie poz­wa­la o To­bie za­pom­nieć , zas­ta­nawiam się tyl­ko czy to ma sens , czy miłość rodzi się w moim i Twoim ser­cu , czy to tyl­ko pus­te ges­ty , pus­te słowa... 

myśl • 8 września 2014, 18:55

Bo bez Ciebie znaczę ty­le co NIC .... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 września 2014, 22:22

Mam wspa­niałą kochająca rodzinę, cu­downą przy­jaciółkę, zdałam ma­turę, dos­tałam się na stu­dia, mam najdłuższe wa­kac­je w życiu ale do pełni szczęścia bra­kuje mi od­wza­jem­nionej miłości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 września 2014, 21:58

Cza­sem chciałbyś ty­le po­wie­dzieć , ty­le wy­razić , przy­tulić , po­całować , złapać za rękę ... A jes­teś w sta­nie za­pytać o ja­kieś pier­doły i nieśmiało się uśmie­chnąć ... Cza­sem to nap­rawdę wiele ,lecz w tym wy­pad­ku nies­te­ty nie wystarcza... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 24 sierpnia 2014, 21:21

Bądź ...

Bądź ...
Gdy się śmieje i gdy płaczę
Bądź ...
Kiedy od­noszę suk­ce­sy i kiedy po­noszę po­rażki .
Bądź ...
Kiedy jest dob­rze i kiedy źle.
Bądź ...
Gdy jes­tem tak blis­ko i gdy jes­tem bar­dzo daleko.
Bądź ...
Kiedy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 23 sierpnia 2014, 12:01

Zachodzące słońce niczym posłuszny żołnierz co wieczór cho­wając się za ho­ryzon­tem wartę opuszcza. , by powrócić ze zdwo­joną siłą ko­lej­ne­go ran­ka lub uk­ryć się jak tchórz za chmu­rami . To trochę tak [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 sierpnia 2014, 22:05
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Butterfly!

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

23 września 2014, 22:18Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Jedyne cze­go z dnia [...]

23 września 2014, 21:46.Rodia sko­men­to­wał tek­st Jedyne cze­go z dnia [...]

23 września 2014, 21:33Butterfly! do­dał no­wy tek­st Jedyne cze­go z dnia [...]

22 września 2014, 23:29Cambel sko­men­to­wał tek­st Nie zda­wałam so­bie spra­wy [...]

22 września 2014, 20:14Butterfly! sko­men­to­wał tek­st Strach to wyz­wa­nie, jak [...]

22 września 2014, 20:12Butterfly! do­dał no­wy tek­st Nie zda­wałam so­bie spra­wy [...]

14 września 2014, 21:26Butterfly! do­dał no­wy tek­st Miałam nadzieję , że [...]

9 września 2014, 22:40Butterfly! sko­men­to­wał tek­st Czy kiedy­kol­wiek zas­ta­nawiałeś się [...]

9 września 2014, 22:37Butterfly! do­dał no­wy tek­st Widzę , jes­teś co­raz [...]

8 września 2014, 18:55Butterfly! do­dał no­wy tek­st Każda wiado­mość przyb­liża mnie [...]